Home » E Kitap » E-KÜTÜPHANE

E-KÜTÜPHANE

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -1

KRİZ ve KİTLE GREVİ
Brezilya, Endonezya, Mısır, Tunus, Nijerya ve Türkiye’de kitle grevi dalgaları 2010-2015

Bu süreçte, bir önceki kriz devresindeki kitle grevi dalgalarının deneyimlerini değerlendirmek özel bir önem taşıyor. 2008-9 krizinden sonra, dünya çapında yanlış biçimde “orta sınıf hareketleri” diye kodlanan sokak/meydan hareketlerine gösterilen ilgi, 2010-2015 döneminde dünyanın bir çok ülkesinde son 35 yılın doruğuna çıkan kitle grevi dalgalarına gösterilmedi. Bir çok ülkede yaşanan kitle grevi dalgaları düpedüz sansürlendi. Türkiye’de bu dönemki dünya çapında yükselen kitle grevi dalgalarının bilgisi, yalnızca Çin, Hindistan, Güney Afrika’daki grev hareketlerine ilişkin bir iki çeviri kitapla sınırlı kaldı. Oysa bu dönemde, Brezilya’dan Endonezya’ya, Mısır’dan Nijerya’ya kadar oldukça güçlü sınıf mücadeleleri deneyimleri yaşandı.

555 Downloads
338 Downloads
294 Downloads
386 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi –2

ŞİLİ’DE SINIF SAVAŞIMLARI ve EKİM İSYANI
(2015-2020)

Bugünkü Şili coğrafyasının son 400 yıllık tarihi, adeta namutanahi bir direnişler, mücadeleler, dünyanın bir çok ülkesinden daha sık görülen devrimci krizler ve isyanlar tarihidir. Şili, Marx’ın “tarih sınıf mücadeleleri tarihidir” sözünün canlı bir anıtı gibidir. Sömürgecilere, büyük toprak sahiplerine, kaynaşmış kent-kır kapitalist oligarşisine, emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, şovenizme, ataerkilliğe, çitlemelere, doğa yıkımına, toprak gasplarına, neoliberal kapitalizme, karşı biri bitmeden diğeri başlayan savaşım ve isyanlar tarihi.

461 Downloads
588 Downloads
490 Downloads
789 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -3

PROLETARYA SOSYALİZMİ VE EZİLENCİ TOPLUMCULUK
ALP ALTINÖRS’ÜN “İMKANSIZ SERMAYE” KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİRİ VE TARTIŞMALAR

Kapitalizm karşı komünizm eksenindeki bilimsel- eleştirel çalışmaların günümüzün doğurduğu yeni sorun ve olanaklar içinden geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine bugün halen çok sınırlı bir kesim ihtiyaç hissediyor ve bu doğrultuda düşe kalka ilerlemeye çalışıyor olabilir. Pek çok geriye çekici etkenden, iç ve dış engelden, zorluk ve yetersizlikten bahsedilebilir. Hepsine karşın bu yönelim giderek gelişecek, yaygınlaşacak, zenginleşecek, yetersizliklerini aşacaktır. Çünkü kapitalist sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin tarihsel gelişim süreci, komünist devrimci toplum ihtiyacını, giderek büyüyecek ve en en tutkulu sınıfsal-toplumsal ihtiyaç haline getirecektir.

575 Downloads

302 Downloads

262 Downloads

373 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -4

AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI

“Zorunluluğun bilinci” olarak, giderek derinleşen ve şiddetlenen sınıf çelişkisi ve savaşımının tarihsel gelişme süreci ve doğrultusu olarak devrim: Sosyal devrimi mücadelenin ve yapıp edeceğiniz her şeyin merkezine koymak, ama soyut olarak değil tarihsel somut olarak koymak. Teoriden, örgütlenme ve faaliyet tarzına, gündelik düşünce, yetenek, mücadele ve ilişkileri tutkulu bir enerji ve gereklilikle esinleyecek ve şekillendirecek olan en temel kriterlerden biri budur. Bu işçiler içinde çetin, sabırlı, soluklu, istikrarlı, bazan tek tek işyerlerinde ve alanlarda ayları-yılları bulan sabırlı örgütlenme ve faaliyetlerle çelişmez. Tam tersine, sınıf faaliyetine sonuç alıcı biçimde odaklanmak da, bunun için gerekli sabır, soluk, enerji ve yaratıcı inisiyatif de, devrimci tutku olmadan ortaya konamaz.

488 Downloads

286 Downloads

437 Downloads

215 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -5

HAPİSHANEDEN KORONA NOTLARI

2020 yılı ekonomik, siyasal, toplumsal kriz sarsıntılarının, ulusal ve uluslararası düzeylerden gelişeceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçecektir. Ekonomik durgunluk ve kriz süreçleriyle birleşen pandeminin kapitalist ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın, kapitalist güçler arasında artan rekabetin düzeyi ve işçi sınıfında oluşmaya başlayan öfkenin ne gibi sonuçla doğurabileceği henüz temel çizgileriyle netleşmiş değil. Ama pek çok alametleri de belirmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda pandemi krizi aşılsa da 2020’nin oluşturduğu yıkımın etkileri kendini göstermeye devam edecektir. Bugün ötelediğini sandığı bir çok meseleyle gelecekte yüzleşmek durumunda kalacaktır. Aşı ile salgını bir an önce frenleyip rekabette öne geçmek isteyen emperyalist kapitalist güçler, krizin yükünü ve tahribatlarını birbirlerine, bağımlı kapitalist ülkelere ve en çok da işçi sınıfına yıkacak koşulları oluşturmak için de yoğun çaba harcıyorlar. Emperyalist-kapitalist güçler krizin toplumsal-sınıfsal, ekonomik ve siyasal dengeler üzerinde yıkıcı bir etkilerini hafifletmek ve ötelemek için bataklaşmış şirket ve piyasalara karşılıksız para sübvansiyonu yapsalar da işçi sınıfının içine itildiği durum, “yeni normalin” bunun üzerine oluşturulmaya çalışılacağını da gösteriyor. 2021 ile birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını asıl sınıfsal, toplumsal, ulusal, cinsel, ekolojik çelişkiler ve çatışmaların her düzeyden keskinleşmesiyle görüyor olacağız. Sistemi ve artık eskisi gibi kolayca kontrol edemez hale geldikleri bu çelişkileri yönetme becerileri de aşınmakta olduğu için kaotik ve belirsizliklerle dolu bir dönemin de kapılarının açıldığını göreceğiz. Bu dönemin ne kadar süreceğinin belirleyeni de tartışmasız dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin yürüteceği mücadeleler olacaktır

250 Downloads

188 Downloads

371 Downloads

195 Downloads

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -6

BİR KÜRESEL SARSINTILAR DÖNEMİ (1856-1873) ve KOMÜN DEVRİMİ

Komün, yalnızca yeni bir yaşam dileği değil, kitlelerin yeni bir yaşamı kendi elleri ve kafalarıyla kurma inisiyatifinin belirimlerini gösterecekti… O ana kadar ki tüm halk-işçi devrimleri, iktidarın bir sömürücü sınıf veya kesimden alınıp diğerine teslim edilmesinden ibaret kalmıştı. Kitleler ilk kez devirdikleri iktidarı kendilerini daha iyi sömürecek ve bastıracak başka birilerine teslim etmiyor, yerine kendi komünal iktidarlarını kurmaya yöneliyorlardı.

494 Downloads

163 Downloads

207 Downloads

160 Downloads