Home » GÜNÜN İÇİNDEN » DP Ekitap Dizisi-6 : “BİR KÜRESEL SARSINTILAR DÖNEMİ (1850-1873) ve KOMÜN DEVRİMİ” – Fuat Yücel Filizler

DP Ekitap Dizisi-6 : “BİR KÜRESEL SARSINTILAR DÖNEMİ (1850-1873) ve KOMÜN DEVRİMİ” – Fuat Yücel Filizler

Devrimci Proletarya ekitap dizisinin 6. kitabı “BİR KÜRESEL SARSINTILAR DÖNEMİ (1850-1873) ve KOMÜN DEVRİMİ”, yeni çıktı. E-Kütüphane bölümünde yayınlandı. Diğer ekitaplarımız gibi bu da PDF, EPUB, MOBI, DOCX formatlarında her platformda okunabilir.


Kitabı İndir

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
I. BÖLÜM
KOMÜN TARİHİ VE TARTIŞMALARI: GEÇ ORTAÇAĞ
KENT VE KIR KOMÜNÜ HAREKETLERİ. PROUDHONBOOKCHİN-ÖCALAN

Küçük işletme: “Özgür bireyselliğin” ilk belirimi
Yüksek ve çürüyen Feodalizm aşamasında kent ve kır
komünleri hareketi
Köylü ve kentli ayaklanmaları dalgası
Menningen Köy Komünleri Konseyi
Yıkamadı, çözdü!
Bookchin’in liberter komünalizm anlayışı
II. BÖLÜM
BİR DEVRİMCİ SARSINTILAR ÇAĞI
İkinci Sanayi Devriminin başlangıcı: Toplumsal üretici
güçlerin daha üst gelişim süreci
Eleştirel gerçekçilik devrimi ve ikinci aydınlanma dalgası
Tarih ve toplum bilimlerinde dönüşüm
Liberal kapitalizm ve serbest ticaret
Sınıflar
Devlet
Üniter devlet ve federalizm sorunu
Anarko-liberalizm ve işçi sınıfı
Burjuva demokrasiye geçiş-geçemeyiş sorunları
Ezilen Ulus Hareketleri
III. BÖLÜM
MARX VE 1857 KRİZİ

1857-58 krizinin yarattığı siyasal-toplumsal sarsıntılar
tarihden neden ve nasıl silindi? Bir Hobsbawm eleştirisi
Kriz ve siyasal iktidar merkezileşmesi
1857 krizi hafif bir kriz miydi?
1857 krizi çabuk mu geçti?
1857 krizinin yol açtığı isyan ve ayaklanmalar
1857-58 krizinin devrimci etkileri
Marx’ın yazı ve defterlerinden 1856-57’de İngiltere’de ve
Fransa’da işçi sınıfının durumu
1857-58 krizinin yol açtığı büyük toplumsal histeri nöbetleri
1857-58 krizinin İngiltere ve Fransa’daki işçi hareketlerine
yeniden itilim kazandırması
1857 krizinde İngiltere’de Ricardo tartışmaları ve EkonomiPolitiğin Eleştirisine Katkı’ya katkıları
Marx’ın Fransa ve sermayenin yeni tarihsel formu üzerine
analizi: Credit Mobilier
Heinrich gibilerin 1857 krizi üzerinden realize etmeye
çalıştıkları 21. yüzyıl nihilizmi
Mali sermayenin çelişkin tarihsel rolü
1857-58 krizinin, kapitalist üretimde hızlandırdığı
dönüşümler
Marx’ın 1857-58 krizinden çıkardığı bazı diğer sonuçlar
Marksizm Proudhonculuğa karşı: Programlar çatışması
IV. BÖLÜM
AMERİKAN İÇ SAVAŞININ ÇOCUKLARI: 8 SAATLİK
İŞGÜNÜ HAREKETİ VE İRLANDA DEVRİMCİ FENİAN
HAREKETİ

AMERİKA’DA İÇ SAVAŞ, KÖLELİĞİN KALDIRILMASI,
EMEĞİN ŞOVALYELERİ

Amerikan İç Savaşı ve köleliğin kaldırılması (1860-1864)
Amerika’da Emeğin Şovalyeleri’nden ilk büyük grevlere
(1869-1877)
Amerikan işçi sınıfı Wall Street devine diz çöktürüyor
1 Mayıs’a doğru
Amerika’daki 1869-1886 işçi hareketi yükselişinden
çıkarılacak bazı dersler
İRLANDA ULUSAL SORUNU VE FENİAN AYAKLANMASI
Marx: İrlanda sorunu tarımsal-ulusal bir sorundur
Marx’ın Kapital’i ve İrlanda tarımsal-ulusal sorunu
Fenian hareketi ve ayaklanması (1858-67)
Tarihin en büyük “ezilen ulus tutsaklarına özgürlük”
hareketlerinden biri (1869)
İrlanda Toprak Savaşı: 1879-82
V. BÖLÜM
DOĞU İMPARATORLUKLARINDA BÜYÜK SARSINTILAR
ÇİN İÇ SAVAŞI VE DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK
ÜTOPİK DEVLETİ: TAİPİNG (1850-1864)
RUSYA’DA DEVRİMCİ KRİZ (1859-1862) VE DEVRİMCİ
NARODNİZMİN DOĞUŞU

Rusya’da sosyal ve eleştirel gerçekçilik ve Hegel
diyalektiğinin yükselişi
Kutup Yıldızı ve Çan
Altyapı kendi kendisiyle çelişkiye girdiğinde üstyapı
sarsıntıları başlar: Devlet krizi
Rusya’da ilk kez kamusal toplum’un ortaya çıkışı ve halk’a
evrilişi
İRAN: BÜYÜK BUHRAN (1871-1872)
“Doğal kıtlık” diye bir şey yoktur
Açlık soykırımı ve buna karşı direnişin ekonomik,
toplumsal, siyasal dönüşüme etkileri
İran tarihinin özgüllükleri
Doğu İmparatorluklarının sonuna doğru
OSMANLI’DA KRİZ, SINIF SAVAŞIMLARI VE 1.
MEŞRUTİYET

Mali buhran ve ilk grevler: 1861-1863
Adatepe dokumacı isyanı: 1871
İlk büyük grev dalgası ve medrese öğrencilerinin isyanı:
1872-1876
Genç Osmanlılar ve 1. Meşrutiyet
VI. BÖLÜM
KOMÜN DEVRİMİNİN ENTERNASYONAL KARAKTERİ
Enternasyonal’in tarihsel arka planı: İşçi sınıfının yeni bir
duruma uyanışı, Amerikan İç Savaşı, İtalya’da ulusal
devrim, Polonya’da ulusal ayaklanma
İtalyan Devrimi ve Garibaldi
Enternasyonal bir ezilen ulus ayaklanmasıyla başlıyor:
Polonya Ayaklanması ve “Evrensel Cumhuriyet” ideali Enternasyonal ve Marksizm
Fransa’da iç savaş uluslar arası bir sınıf savaşıdır: Bir
yanda işçi sınıfı ve ezilen uluslar, diğer yanda tüm dünya
burjuvazisi ve imparatorluklar
VII. BÖLÜM
KOMÜNÜ YARATAN PARİSLİ İŞÇİLERİN YAPISAL ARA
GEÇİŞ KARAKTERİ

Komün’den işçi sınıfının bugünkü dönüşüm sürecine
VIII. BÖLÜM
KOMÜN DEVRİMİNE DOĞRU: FRANSA

Devrimci sarsıntılar çağı
1848 Devriminden 1871 Komün Devrimine
Eylül 1869- Mart 1871
X. BÖLÜM
KOMÜN ANALİZİ
KOMÜN VE KONSEYLER SORUNU
İŞÇİ KONSEYLERİ

KOMÜN DEVRİMİNDE DEVRİMCİ İŞÇİ KADIN
ÖRGÜTLENMESİ VE HAREKETİ

Kadın sorunu ve Marksizm
Komünden günümüze kadın
MAHALLE KOMİTELERİ VE BÖLGE ASAYİŞ
KONSEYLERİ

Ulusal Muhafız’dan Silahlı Halk Milisi’ne
KOMÜN KONSEYİ
Komün Konseyi’nin sorunları
Komün Konseyinin yarı parlamenter karakterinin nedenleri
Konsey dersleri
En büyük zaaf: Liberal burjuvaziden beklenti
Paris işçileri öncü sınıf olmaktan önder ve yönetici sınıf
olmaya geçiş yapamadı
1848 devriminden 1871 Komüne: Yeni içinde eski, eski
içinde yeni
Emperyalist kapitalizm ve proleter devrimler çağına bir
geçiş halkası
Eski rejim uzmanları sorunu
Yeniden ve daha gelişkin sınıf oluşum süreçleri
Yeni bir proleter disiplin aşılanması sorunu
Yerel öz organlar ile konseyler demokrasisi arasındaki
diyalektik ilişki
Komün jenerik bir işçi devrimidir
Özerklik sorunu
Komünün özerk yapısı üzerine tartışmalar
Üretenlerin Özyönetimi: Proleter Özyönetimdir
XI. BÖLÜM
KOMÜN’DEN BUGÜNE

Zamanda ve mekanda özgürlük mücadelesi sosyalist sınıf
mücadelesinin ayrılmaz bileşenleridir
Komün’ün üstünden atlanarak teori ve siyaset yapılamaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*